Ochrona danych osobowych

Strona główna / Kontakt / Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Perfect SECURITY Orest Kulik, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Kraszewskiego 1, 65-448 Zielona Góra, tel. 68 324 56 69.

Jako administrator danych osobowych, przetwarzamy dane w celu należytej realizacji zawartych umów oraz w celu marketingu własnych produktów, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom poruszającym się po terenie naszej firmy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę naszą firmę.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, do kiedy ustanie celu przetwarzania, ale nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Junke, z którym można skontaktować się poprzez adres email: inspektor@rodo-24.pl lub telefonicznie pod nr 695 190 565.
© PERFECT Ochrona Mienia i Osób 2024 - www.perfectsecurity.pl Logo, projekt i wykonanie -